Blog: Trendy 2022

Raport: Jak przygotować i skutecznie wypromować

Raport: Jak przygotować i skutecznie wypromować

Nowoczesny content marketing zakłada korzystanie z różnych form przekazu: broszur, folderów, artykułów, blogów. Jednym z najbardziej poczytnych, a więc potencjalnie także wpływającym najkorzystniej na percepcję marki, pozostaje raport, omawiający wyniki badań lub przedstawiający nową interpretację obserwowanych trendów.

Raport sprzyja budowaniu wizerunku firmy jako organizacji zainteresowanej nie tylko sprzedażą towarów i usług, ale także zaangażowanej w podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy klientów i partnerów biznesowych.

Raport czyli wiele korzyści

Promocja firmy przy pomocy autorskiego raportu na aktualny temat niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala naświetlić zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji w sposób zgodny z jej strategią. Przygotowanie raportu jest dobrym pretekstem do kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz zaangażowania ich w proces wymiany doświadczeń lub we wstępną ocenę wyników projektu. Dobrze przygotowany raport naświetlający ważne problemy może być także potraktowany jako okazja do nawiązania relacji z regulatorami i decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie rynków, którzy zwykle ostrożnie podchodzą do kontaktów z biznesem.

Większość raportów przygotowywanych jest przez kilka, niekonkurujących ze sobą firm. W ten sposób udział w takim projekcie stanowi szansę na nowe potencjalnie zyskowne sojusze lub wspólne projekty. Dobrze poprowadzony projekt o charakterze badawczym i publikacyjnym może być także świetnym narzędziem edukacji i budującym motywację pracowników firm, zaangażowanych w jego przygotowanie.

Element strategii

Osiągnięcie tych korzyści ma swoją cenę. Projekty tego typu są zwykle czasochłonne i kosztowne. Każda firma publikująca raport naraża się na ryzyko kontrowersji, lub, co gorsza, całkowite zignorowanie poniesionych wysiłków przez opinię publiczną. Każdy projekt badawczy lub raport ekspercki może stać się przyczyną konfliktu, czy to pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w jego przygotowanie, czy, co częstsze, pomiędzy firmami przygotowującymi raport a ich otoczeniem rynkowym.

Potencjalne korzyści wynikające z przygotowania raportu znacząco przewyższają potencjalne straty wynikające z problemów, na które mogą narazić się firmy zaangażowane w tego typu projekt. Dlatego projekty badawczo-publikacyjne powinny stać się elementem strategii marketingowej przedsiębiorstw. Realizując je warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.

  1. Jasno określ temat badań i raportu. Wszystkie złożone projekty badawcze i publikacyjne mają tendencję do nadmiernego rozrostu. Z jednej strony jest to zupełnie naturalne. Każde spotkanie grupy ekspertów skutkuje nowymi koncepcjami, które godne są opisania i rozwinięcia. Z drugiej jednak strony, takie stałe poszerzanie zakresu zagraża spójności publikacji. Może także doprowadzić do zdezaktualizowania się tematu badań i raportu. Dlatego warto zawczasu dobrze określić czego dotyczy raport i jaka powinna być jego zakładana długość.
  2. Uważnie dobieraj partnerów. Przeprowadzenie wnikliwych badań i opracowanie dobrego raportu to potężny wysiłek, któremu w pojedynkę są w stanie podołać tylko największe światowe firmy. Pozostali powinni raczej skupić się na dobrym doborze partnerów. Dobrym, a więc takim, który zapewni synergię wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami o uzupełniających się kompetencjach.
  3. Stwórz klarowną hierarchię w zespole projektowym. Raport to zawsze wynik pracy zbiorowej wielu ekspertów i organizacji o różnym charakterze. Żeby więc uniknąć sporów kompetencyjnych trzeba zawczasu przyjąć odpowiednią hierarchię, która pozwoli na szybkie rozstrzyganie sporów, nieuniknionych podczas takiej działalności. Na czele zespołu powinien stanąć lider, który dysponuje nie tylko wiedzą merytoryczną pozwalającą mu na trafną ocenę jakości realizowanego projektu, ale także rozumie wymogi potencjalnych czytelników raportu.
  4. Dobrze dopracuj strukturę raportu. Sukces raportu i popularność firm, biorących udział w jego przygotowaniu zależy w dużej mierze od struktury całego opracowania. Wielu ekspertów biorących udział w tego typu projektach wychodzi z założenia, że raport to po prostu większy artykuł, ewentualnie dysertacja naukowa, która musi mieć wstęp ze sformułowaną tezą, argumenty, a także wyniki badań i studiów przypadków, uzasadniających postawioną tezę. To błąd! Raport to opracowanie o zupełnie innym charakterze. Aby zapewnić mu odpowiednią przejrzystość zawsze musi zawierać:
  • „streszczenie menedżerskie”, które w chwytliwy i skrótowy sposób przedstawi tezę lub tezy i najważniejsze dane;
  • wyniki badań lub analiz eksperckich;
  • rekomendacje dotyczące zmian w sposobie działania, wynikające zarówno z wyników badań, jak i z ekspertyzy podmiotów biorących udział w projekcie.
  1. Zadbaj o szatę graficzną opracowania. Pojawienie się nowych mediów elektronicznych skutecznie i raz na zawsze zmieniło percepcję materiałów pisanych. Dziś nawet najbardziej skomplikowany tekst ekspercki powinien zostać wzbogacony w ilustracje i infografiki pozwalające na jego lepsze zrozumienie, a także ułatwiające promocję materiału w serwisach społecznościowych. Zmiana ta niesie ze sobą poważne konsekwencje dla całego procesu wydawniczego. Oznacza, że autorzy i redaktorzy raportu muszą zarezerwować sobie czas nie tylko na edycję samego tekstu, ale także na opracowanie koncepcji infografik. W przypadku wielu tematów jest to niemal równie pracochłonne co napisanie samego raportu.

Stworzenie dobrego opracowania opisującego wyczerpująco jakieś trendy lub wyzwania przed którymi staje biznes to ambitne zadanie. Wydaje się jednak, że potencjalne korzyści wynikające ze stworzenia takiego opracowania dalece przewyższają ewentualne koszty i ryzyka związane z realizacją takiego projektu.

Powrót